A TAGJAINK

Az Egyesületben a rendes, a pártoló és a tiszteletbeli tagnak minősülő természetes személyek, jogi személyek, személyes joga szerint jogképes szervezetek és egyéb piaci szereplők rendelkezhetnek tagsági jogviszonnyal.

Az Egyesület rendes tagja lehet minden természetes személy, jogi személy illetve személyes joga szerinti jogképes szervezet, illetve egyéb piaci szereplő, aki (amely) tevékenységét, gazdálkodását, munka-, illetve egyéb jogviszonyát tekintve közbeszerzéssel foglalkozik, vagy közbeszerzésben érintett és egyetért az Egyesület céljaival, az Egyesület Alapszabályának rendelkezéseit magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el, továbbá akinek (amelynek) belépési kérelmét az Egyesület Elnöksége elfogadja.

A rendes tag jogai:

  • Az Egyesület tevékenységében aktívan részt vehet, s az Egyesület által a rendes tagok részére nyújtandó valamennyi szolgáltatást igénybe veheti és jogosult a közgyűlésen részt venni;
  • a közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi és szavazati jog illeti meg;
  • választhat és kizáró ok hiányában bármely tisztségre megválasztható;
  • az Egyesület valamely szervének reá nézve sérelmes határozata ellen jogorvoslatért folyamodhat;
  • az Egyesület irataiba (kivéve azokat, amelyek mások személyiségi jogait, vagy üzleti titkát érintik) szabadon betekinthet;
  • az Egyesületből az indok megjelölése nélkül írásban megküldött nyilatkozatával bármikor kiléphet;

A rendes tag kötelezettségei:

  • az Egyesület Alapszabályában és más belső szabályzataiban foglaltakat, valamint a közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatokat megtartja, s az Egyesület céljai elérésében tevékenyen közreműködik;
  • a közgyűlés által megállapított tagdíjat esedékességkor megfizeti;
  • etikus és színvonalas szakmai tevékenységet folytat és támogatja az e célt szolgáló kezdeményezéseket,
  • a tagsága révén tudomására jutott hivatali és üzleti titkot megőrzi.

A tagsági jogviszonyból fakadó további jogokat és kötelezettségeket, valamint a pártoló és tiszteletbeli tagsággal kapcsolatos szabályokat az Alapszabály tartalmazza.