KÖZBESZERZÉSI KIVÁLÓSÁGI DÍJ

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A KÖZBESZERZÉSI KIVÁLÓSÁGI DÍJ – 2020 ELNYERÉSÉRE FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓK SZÁMÁRA

A Közbeszerzési Hatóság a kiemelkedő színvonalú közbeszerzési szakmai munkásság elismerésére pályázatot hirdet a Közbeszerzési Hatóság elnökének a Közbeszerzési Kiválósági Díj alapításáról és adományozásáról szóló 2/2018. (VI. 8.) KH utasítása alapján a Közbeszerzési Kiválósági Díj – 2020 elnyerésére, melynek célja az e pályázatban meghatározott témában készült tanulmány díjazása felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók számára.

I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Pályázatra jogosultak köre: a pályázat benyújtásának időpontjában a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja szerinti felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók
Pályázat tárgya:
Pályázni az alábbi témaköröket érintő pályaművekkel lehet:

A. A fenntarthatósági szempontok alkalmazása a közbeszerzési eljárásokban (egy vagy több választott fenntarthatósági szempont elemzése)
1. Környezetvédelmi szempontok alkalmazásának lehetőségei a közbeszerzési eljárásokban
2. Szociális szempontok közbeszerzési eljárásokban történő alkalmazása
3. Innovatív közbeszerzések a gyakorlatban, különös tekintettel az innovációs partnerségre

B. Jogorvoslat a közbeszerzési eljárásokban
1. A jogorvoslati irányelvek rendelkezéseinek érvényesülése a Kbt. jogorvoslati fejezetében
2. Az alapelvek szerepe a közbeszerzési jogalkalmazásban, az erre vonatkozó döntőbizottsági és bírósági joggyakorlat
3. A közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésére, és az ennek megállapítása esetén alkalmazandó egyéb jogkövetkezményekre (semmisség megállapítása, eredeti állapot helyreállíthatósága, bírság kiszabása) vonatkozó törvényi szabályozás alakulása a 2011. évi Kbt. hatályba lépésétől napjainkig
4. A Kbt.-be ütköző szerződésmódosításra vonatkozó joggyakorlat elemzése
5. A műszaki meg nem felelőség megállapításával összefüggő döntőbizottsági és bírósági joggyakorlat bemutatása, különös tekintettel hiánypótlási/felvilágosítás-kérési tilalmakra és korlátokra
6. A Kbt. építési beruházásokra vonatkozó szabályainak és az építésügyi jogszabályoknak a speciális kapcsolódási pontjai
7. A szakemberekre vonatkozó alkalmassági követelményekkel összefüggő döntőbizottsági és bírósági joggyakorlat bemutatása
8. Az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó egyes jogesetek bemutatása a vagyonvédelmi ágazatban

C. A közbeszerzési szabályok alkalmazásának problémái és megoldásai
1. Az előzetes piaci konzultáció és az összeférhetetlenség viszonya
2. Az átláthatóság és a verseny fokozásának lehetséges irányai a közbeszerzésekben
3. Értékelési szempontok jelene és jövője
4. Az ajánlati kötöttség szerepe a közbeszerzésekben
5. A közbeszerzések ellenőrzésének rendszere Magyarországon és az Európai Unió tagállamaiban
6. A kis- és középvállalkozások hozzáférése a közbeszerzési piachoz
7. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelvében meghatározott szerződésmódosításra vonatkozó szabályok tagállami átültetése, és ezek alkalmazásának módjai (tagállami összehasonlítás)
8. Az Európai Unió Bíróságának közbeszerzési joggyakorlata

II. A PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA
kitöltött adatlap,
pályamunka (tanulmány) és mellékletei,
terjedelem: min. 3 ív = 120 ezer karakter (szóközökkel együtt) – cca. 60 oldal
max. 7 ív = 280 ezer karakter (szóközökkel együtt) – cca. 140 oldal
A megadott terjedelem mellékletek nélkül értendő.
– szakmai önéletrajz.

III. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
A pályázat beadásának (postai feladásának) határideje: 2020. november 30.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. december 7.
A Közbeszerzési Kiválósági Díj átadására ünnepélyes keretek között kerül sor, melynek tervezett időpontja: 2020. december 10.
A pályázatokat a fenntarthatóság jegyében kérjük a nemzetkozi@kt.hu e-mail címre hiánytalanul kitöltött adatlappal, az adatlapon részletezett mellékletekkel elektronikusan benyújtani. A tárgy mezőben szíveskedjenek a „Közbeszerzési Kiválósági Díj – 2020” szöveget feltüntetni. A rendszerbe való beérkezés tényét válaszlevélben visszaigazoljuk, ebben az esetben papíralapú benyújtásra nincs szükség.
A Közbeszerzési Hatóság elfogadja a pályázóktól a papíralapon, postai ajánlott küldeményként vagy futárszolgálat útján határidőben benyújtott pályaműveket is, melyeket a Közbeszerzési Hatósághoz, „Közbeszerzési Kiválósági Díj – 2020” jelöléssel ellátva, a következő címre szükséges eljuttatni:
Közbeszerzési Hatóság Titkárság
Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya
Dr. Havas-Kovács Gabriella főosztályvezető részére
1026 Budapest, Riadó u. 5.

IV. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA
A pályaművel szemben támasztott legfőbb követelmény, hogy a pályázó számot adjon arról, hogy jól ismeri a választott téma elméleti és gyakorlati kérdéseit, képes az önálló kutatásra, adatgyűjtésre, képes következtetések levonására, javaslatok tételére.
Értékelési szempontok:
A pályaműveket a Bírálóbizottság különösen az alábbi szempontok alapján bírálja:
Tartalmi szempontok:
– témaválasztás jelentősége, aktualizálása, feldolgozottsága,
– a pályamű témájához tartozó hazai és külföldi szakirodalom ismertetése és feldolgozása,
– a téma kidolgozása: tartalmi helyesség, az önálló vélemény minősége,
– a dolgozat közbeszerzési szakmai színvonala,
– a dolgozat gyakorlati vonatkozásai.
Formai követelmények:
– a pályamű terjedelme,
– a pályamű szerkezete, felépítése,
– hivatkozások megjelölése, mennyisége és minősége,
– a szöveg nyelvi, stilisztikai megformálása.
A Bírálóbizottság tagjai:
Földesi Erzsébet, Európai Fogyatékosügyi Fórum, elnökségi tag
Dr. Erdei Csaba, KÖSZ zöld munkacsoport, alelnök
Dr. Várhomoki-Molnár Márta, Miniszterelnökség, főosztályvezető
Dr. Vitál-Eigner Beáta Andrea, Kúria, bíró
Dr. Kittka Dalma, Budapest Főváros Önkormányzata, főosztályvezető
Dr. Puskás Sándor, Közbeszerzési Döntőbizottság, elnök
Dr. Kovács László, Közbeszerzési Hatóság, főtitkár
Dr. Havas-Kovács Gabriella, Közbeszerzési Hatóság, Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya, főosztályvezető
Dr. Kugler Tibor, Közbeszerzési Hatóság, Közszolgálati és Támogató Főosztály, főosztályvezető
A Díj odaítéléséről a Bírálóbizottság szakmai javaslata alapján a Közbeszerzési Hatóság elnöke dönt.
A hiányosan, továbbá a határidő lejártát követően benyújtott pályázatokat a Bírálóbizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A döntésről jegyzőkönyv készül, a döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

V. DÍJAZÁS
A Díjazottak a Közbeszerzési Kiválósági Díj odaítélését igazoló oklevelet, pénzjutalmat, valamint munkájuk bemutatására vonatkozó lehetőséget kapnak. A benyújtott pályázatok témakörönként kerülnek értékelésre, mindhárom témakörben legfeljebb három-három díjat ítél oda a Közbeszerzési Hatóság.
A pénzjutalom összege: 1. helyezett díja bruttó 230.000 Ft
2. helyezett díja bruttó 150.000 Ft
3. helyezett díja bruttó 110.000 Ft
A nyertes pályamunkák rövidített változata a Közbeszerzési Hatóság szakmai lapjában, a Közbeszerzési Értesítő Pluszban megjelentetésre kerül.

Rigó Csaba Balázs
a Közbeszerzési Hatóság elnöke

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG PÁLYÁZATI ADATLAP KÖZBESZERZÉSI KIVÁLÓSÁGI DÍJ – 2020 FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓK SZÁMÁRA

I. Személyes adatok
A pályázó családi és utóneve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Állandó lakcíme:
Értesítési címe:
Telefonos elérhetősége:
E-mail elérhetősége:
II. A pályamunka adatai
A tanulmány címe:
III. Csatolt mellékletek
Szakmai önéletrajz
Egyéb
Hozzájárulok nevem támogató általi nyilvánosságra hozatalához.
Tudomásul veszem, hogy a pályázati adatlapon, illetőleg a pályázathoz csatolt igazolásokon szereplő adatszolgáltatás valótlansága esetén köteles vagyok a pénzjutalmat visszafizetni.
Nyilatkozom, hogy a pályázati támogatás elnyerése esetén ingyenesen elkészítem a tanulmány rövidített, a Közbeszerzési Értesítő Pluszban történő megjelentetésre alkalmas változatát a vonatkozó szerkesztési elveknek megfelelően. Tudomásul veszem, hogy a megjelenő mű kapcsán a Közbeszerzési Hatósággal köteles vagyok a megfelelő szerződés megkötésére.
……………………………, 2020. év …………. hó …….. nap
……………………………………………..
pályázó aláírása